Одобряване изменението на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 834 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-1203 от 18.10.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ IV-194, V-194, VI-194 и VII-194 в квартал 17 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.194/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 20.10.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 749 от 26.10.2022 г. на кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 5 от 17.11.2022 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ IV-194, V-194, VI-194 и VII-194 в квартал 17 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.194/, като се обособят два нови УПИ, който получават нови идентификатори УПИ XII-758, /ПИ № 46913.120.757/ и УПИ ХIII-759, /46913.120.759/ и предвидени за "Нискоетажно жилищно строителство“, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.