Одобряване изменението на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 835 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-627/02.06.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-698 в квартал 122 по действащия ПУП на гр. Исперих-ЦГЧ, /ПИ № 32874.501.698/, становище на Гл. архитект на Общината от 02.06.2022 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и заповед за допуснато изменение № 379/10.06.2022 г. на Кмета на Общината е изготвен проект за изменение на ПУП - ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 3 от 17.11.2022 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване частичното изменение на ПУП - ПР.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ I-698 в квартал 122 гр. Исперих-ЦГЧ, /ПИ № 32874.501.698/, като се промени отреждането на УПИ I-698 от "За спортен комплекс" в "За обществено обслужване", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.