Одобряване изменението на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 836 от 22.11.2022 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-984 от 23.08.2022 г., с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ III-262, 263 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.262 и ПИ № 46913.120.263/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 25.08.2022 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на условията на чл, 19, ал. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 611 от 01.08.2022 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ е изготвен проект за изменение на ПУП- ПРЗ (план за регулация и застрояване), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 4 от 17.11.2022 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

  1. ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ III-262, 263 в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.262 и ПИ № 46913.120.263/, като имотите с пл. № 262 и пл. № 263 се обединят в нов УПИ, който получава нов идентификатор УПИ III-757, /ПИ № 46913.120.757/ и се сменя отреждането от "За хотел с открит басейн" в "За ФЕЦ", съгласно приложения проект.
  2. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ III-757 "За ФЕЦ" в квартал 23 по плана на с. Малък Поровец, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 11. 2022 г.