УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на план/програма до РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ 
за изготвяне на план/програма

от О.Мехмед,
(име, фирма, включително администрация, длъжност)

УВАЖАЕМИ г-юг-жо ДИРЕКТОР,
Моля да определите необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на становище по ЕО на
Подробен устройствен план — План за застрояване на ПИ 32874.29.73 по ККиКР на гр.Исперих, с цел промяна на предназначение на имота от Земеделска с НТП „орна земя” в Урбанизирана с НТП „обществено обслужване и складови дейности”

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 11. 2022 г.