Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "ТАРКАН 2000" ЕООД
с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговска част на партера".
Местоположение: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 46.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 11. 2022 г.