Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 431  от 24.11.2022 год. на ОбС Исперих и Заповед № 899/21.12.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на:  

1.1. Поземлен имот № 44358.501.6 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 508 кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.7; № 44358.501.8; № 44358.501.9; № 44358.501.109; № 44358.501.162 и № 44358.501.108, съгласно АЧОС № 7227/03.11.2022 год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 83,00 (осемдесет и три) лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 83,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.01.2023 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот № 44358.501.14 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 655 кв.м с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 10А по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.15; № 44358.501.167; № 44358.501.125 и № 44358.501.122, съгласно АЧОС № 7226 от 03.11.2022 год.   

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в  размер на 36,00 (тридесет и шест) лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева. 

2.4. Депозит за участие в търга в размер на 36,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.01.2023 год.(вторник).

3.1. Поземлен имот № 44358.501.108 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 284  кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.105; № 44358.501.7; № 44358.501.6; № 44358.501.162 и № 44358.501.5, съгласно АЧОС № 7224 от 03.11.2022 г. 

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 71,00 (седемдесет и един) лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 71,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на 17.01.2023 год.(вторник).

4.1. Поземлен имот № 44358.501.125 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 902 кв.м. с адрес с. Лъвино, ул. „Мургаш“ № 10 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 44358.501.122; № 44358.501.14; № 44358.501.167; № 44358.501.166 и № 44358.501.154, съгласно АЧОС № 7225 от 03.11.2022 год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева.

4.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.01.2023 год.(вторник).

5.1. Поземлен имот № 37010.90.214 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 772 кв.м. с адрес с. Китанчево, ул. „Хан Аспарух“ № 117 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 37010.90.215; № 37010.90.600 и № 37010.90.594, съгласно АЧОС № 7229 от 11.11.2022 год. 

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева.

5.3. Стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева.

5.4. Депозит за участие в търга  в размер на 43,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на 17.01.2023 год.(вторник).

6.1. Поземлен имот № 61875.33.152 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 445 кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 49 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.153; № 61875.33.397 и № 61875.33.151, съгласно АЧОС № 6056 от 25.02.2016 г.   

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 80,00 (осемдесет) лева.

6.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.

6.4. Депозит за участие в търга в размер на 80,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на 17.01.2023 год.(вторник).

7.1. Поземлен имот № 61875.33.154 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 305 кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ № 45 по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и № 61875.33.153, съгласно АЧОС  № 5738 от 16.06.2014 год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 72,00 (седемдесет и два) лева.

7.3. Стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева.

7.4. Депозит за участие в търга в размер на 72,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.01.2023 год.(вторник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.01.2023 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.01.2023г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.01.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.01.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 12. 2022 г.