Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 28

Лого

О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 17.02.2023 г. до 17.03.2023 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих.
Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70.
 

17. 02. 2023 г.