Прием на документи по проект "Укрепване на капацитета на Община Исперих"

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ПО ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ“

Община Исперих в качеството си на бенефициент по Проект BG05SFPR002-2.0020137-C01 „Укрепване на капацитета на Община Исперих”, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, считано от 04.04.2023 г.

обявява прием на Заявления за длъжност „Сътрудник социални дейности” - за 3 лица.

1. Описание на длъжността:

1.1. Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
1.2. Информиране на лицата относно условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги;
1.3. Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
1.4. Извършване на мониторинг на услугата Лична помощ.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

 • Минимална степен за завършено образование — висше, с ОКС „Бакалавър”;
 • Професионален опит - не се изиска, наличието на професионален опит ще се счита за предимство;
 • Да познава Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ;
 • Да има моралната и психологическа нагласа да работи с лица с увреждания;
 • Да има организационни умения и способност да борави с голям обем документи;
 • Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;
 • Способност за планиране, организиране и ръководене на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;
 • Компютърна грамотност - много добро ниво на владеене на MS Offlce, Internet;
 • Способност да работи самостоятелно - да планира, организира и контролира собствената си работа.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване (по образец ) - Приложение 1;
 • Автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);
 • Декларация за предоставяне на лични данни (по образец) - Приложение 2;
 • Документ за самоличност /за справка /

4. Място, срок и начин за подаване на документите:

Документите се подават в Деловодството на Община Исперих, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.00 ч. в периода от 04.04.2023 г. до 13.04.2023 г. вкл.

Начин на провеждане на подбора:

Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Исперих.

Подбора протича на два етапа:

 • Първи етап - проверка на представените документи с обявените изисквания;
 • Втори етап - събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на сградата на Община Исперих.

ОТ ЕКИПА HA ПРОЕКТА


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Проект „Укрепване на капацитета на община Исперих”

На 09.03.2023 г. Община Исперих подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR0022.002-0137-С01 „Укрепване на капацитета на община Исперих”, по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 20212027 г.

Общата стойност на отпусната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 116 566.00 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.

Изпълнението на дейностите по договора започват от 01.04.2023 г.

Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в Община Исперих.

Специфични цели:

 • Предоставяне на интегрирана подкрепа в изпълнение на правомощията на Община Исперих по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ;
 • Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ;
 • Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.

За постигане на заложените дейности ще бъдат изпълнявани следните дейности:

Наемане, обучение и супервизия на персонала, за изпълнение на Закона за личната помощ (ЗЛП), Закона за хората с увреждания (ЗХУ), както и по Закона за социалните услуги (ЗСУ) в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги. По проекта ще бъдат наети 3 лица на длъжност "Сътрудник социални дейности".

Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за повишаване на знанията, уменията и мотивацията на служителите от общинска администрация, както и на служителите в социалните услуги на територията на общината, което е предпоставка както за създаване на възможно най-рационална, резултатна и функционална организация на работния процес на местно ниво, така и за постигане на надграждащ положителен социален ефект при обслужване на лицата, които вече ползват или могат да ползват различни права по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

04. 04. 2023 г.