Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 321/26.04.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А:

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Белинци

03472.28.52

нива

6729/29.06.18г.

3 000

 210,00

21,00

50,00

2

с.Белинци

03472.28.53

нива

6730/29.06.18г.

3 000

 210,00

21,00

50,00

3

с.Белинци

03472.28.61

нива

6738/29.06.18г.

3 000

 210,00

21,00

50,00

4

с.Белинци

03472.28.51

нива

6728/29.06.18г.

3 000

 210,00

21,00

50,00

5

с.Белинци

03472.10.308

нива

5329/26.02.13г.

4 166

 291,62

29,00

50,00

6

с.Белинци

03472.35.13

нива

4281/05.11.12г.

651

 45,57

4,00

50,00

7

с.Белинци

03472.35.24

нива

4276/06.11.12г.

2 976

 208,32

20,00

50,00

8

с.Белинци

03472.35.22

нива

4277/06.11.12г.

2 483

 173,80

17,00

50,00

9

с.Белинци

03472.28.8

нива

4273/05.11.12г.

913

 63,91

6,00

50,00

10

с.Белинци

03472.23.21

нива

4268/11.09.12г.

3 003

 210,21

21,00

50,00

11

с.Белинци

03472.10.138

нива

4234/11.09.12г.

5 356

 374,92

37,00

50,00

12

с.Белинци

03472.10.263

нива

4249/11.09.12г.

2 148

 150,36

15,00

50,00

13

с.Белинци

03472.10.37

нива

4252/11.09.12г.

764

 53,48

5,00

50,00

14

с.Белинци

03472.10.44

нива

4254/11.09.12г.

1 099

 76,93

7,00

50,00

15

с.Белинци

03472.10.45

нива

4255/11.09.12г.

556

 38,92

3,00

50,00

16

с.Белинци

03472.10.47

нива

4256/11.09.12г.

3 486

 244,02

24,00

50,00

17

с.Белинци

03472.20.18

нива

4265/11.09.12г.

1 254

87,78

8,00

50,00

18

с.Белинци

03472.28.55

нива

6732/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

19

с.Белинци

03472.28.54

нива

6731/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 10.05.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2023 год.(сряда).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.05.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.05.2023г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.05.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.05.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 04. 2023 г.