Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед №320/26.04.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А:

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Белинци

03472.28.56

нива

6733/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

2

с.Белинци

03472.28.57

нива

6734/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

3

с.Белинци

03472.28.58

нива

6735/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

4

с.Белинци

03472.26.23

нива

4270/05.11.12г.

5 969

417,83

41,00

50,00

5

с.Белинци

03472.25.15

нива

4269/05.11.12г.

1 914

133,98

13,00

50,00

6

с.Белинци

03472.22.28

нива

4266/11.09.12г.

6 012

420,84

42,00

50,00

7

с.Белинци

03472.28.59

нива

6736/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

8

с.Белинци

03472.28.60

нива

6737/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

9

с.Белинци

03472.28.62

нива

6739/29.06.18г.

3 000

210,00

21,00

50,00

10

с.Белинци

03472.10.141

нива

4236/11.09.12г.

2 011

140,77

14,00

50,00

11

с.Белинци

03472.10.242

нива

4243/11.09.12г.

2 550

178,50

17,00

50,00

12

с.Белинци

03472.10.244

нива

4245/11.09.12г.

1 699

118,93

11,00

50,0

13

с.Белинци

03472.10.243

нива

4244/11.09.12г.

2 507

175,49

17,00

50,00

14

с.Белинци

03472.11.10

нива

4257/11.09.12г.

1 250

87,50

8,00

50,00

15

с.Белинци

03472.14.16

нива

4260/11.09.12г.

2 875

201,25

20,00

50,00

16

с.Белинци

03472.18.25

нива

4263/11.09.12г.

800

56,00

5,00

50,00

17

с.Белинци

03472.10.239

нива

4241/11.09.12г.

2273

159,11

15,00

50,00

18

с.Белинци

03472.35.12

нива

4282/05.11.12г.

 727

50,89

5,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 10.05.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  17.05.2023 год.(сряда).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.05.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.05.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.05.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.05.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 04. 2023 г.