Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023год. на ОбС - Исперих и Заповед № 328/27.04.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Драгомъж

24921.11.395

нива

2804/05.06.17г.

2 239

156,73

15,00

50,00

2

с.Драгомъж

24921.11.396

нива

2805/14.06.17г.

992

69,44

6,00

50,00

3

с.Делчево

20609.14.50

нива

2405/25.03.16г.

1 496

104,72

10,00

50,00

4

с.Делчево

20609.29.17

нива

2414/25.03.16г.

371

25,97

2,00

50,00

5

с.Делчево

20609.23.2

нива

2433/25.03.16г.

1 652

115,64

11,00

50,00

6

с.Делчево

20609.20.4

нива

5980/15.01.16г.

606

42,42

4,00

50,00

7

с.Делчево

20609.20.5

нива

5983/15.01.16г.

521

36,47

3,00

50,00

8

с.Делчево

20609.20.8

нива

5982/15.01.16г.

836

58,52

5,00

50,00

9

с.Делчево

20609.20.11

нива

5978/15.01.16г.

901

63,07

6,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 18.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: "ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  25.05.2023 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 19.05.2023г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 26.05.2023г. (петък) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.05.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 25.05.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 05. 2023 г.