Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 329/27.04.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Г.Поровец

15953.10.7

нива

5204/21.01.13г.

2 089

 146,23

14,00

50,00

2

с.Г.Поровец

15953.23.32

изост.орна земя

5213/21.01.13г.

5 001

350,07

35,00

50,00

3

с.Г.Поровец

15953.42.5

нива

5060/02.02.12г.

5 618

393,26

39,00

50,00

4

с.Г.Поровец

15953.8.13

нива

5193/17.01.13г.

903

63,21

6,00

50,00

5

с.Г.Поровец

15953.10.6

нива

5203/21.01.13г.

941

65,87

6,00

50,00

6

с.Г.Поровец

15953.10.8

нива

5205/21.01.13г.

1598

111,86

11,00

50,00

7

с.Китанчево

37010.54.6

нива

5235/08.02.13г.

9 997

699,79

69,00

50,00

8

с.Китанчево

37010.46.14

нива

5232/08.02.13г.

3 453

241,71

24,00

50,00

9

с.Китанчево

37010.62.5

нива

5214/08.02.13г.

1 001

70,07

7,00

50,00

10

с.Китанчево

37010.46.13

нива

3081/12.12.12г.

1 523

106,61

10,00

50,00

11

с.Китанчево

37010.46.11

нива

3080/12.12.12г.

3 483

243,81

24,00

50,00

12

с.Китанчево

37010.34.3

нива

3076/12.12.12г.

697

48,79

4,00

50,00

13

с.Китанчево

37010.32.2

нива

3074/12.12.12г.

3 000

210,00

21,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 18.05.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  25.05.2023 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 19.05.2023г. (петък) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 26.05.2023г. (петък) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.05.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 25.05.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 05. 2023 г.