Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на  Решение № 485 по Протокол № 58 от 30.03.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед №335/02.05.2023г. на кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А 

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :
 

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Духовец

24150.21.24

нива

4198/04.08.16г.

1 259

88,13

8,00

50,00

2

с.Духовец

24150.21.23

нива

4199/04.08.16г.

1 508

105,56

10,00

50,00

3

с.Духовец

24150.21.25

нива

4197/04.08.16г.

1 934

135,38

13,00

50,00

4

с.Духовец

24150.10.150

нива

3460/05.08.16г.

638

44,66

4,00

50,00

5

с.Духовец

24150.10.149

нива

3459/05.08.16г.

645

45,15

4,00

50,00

6

с.Духовец

24150.10.148

нива

3458/05.08.16г.

745

52,15

5,00

50,00

7

с.Духовец

24150.10.147

нива

3457/05.08.16г.

5 234

366,38

36,00

50,00

8

с.Духовец

24150.10.146

нива

3456/05.08.16г.

6 912

483,84

48,00

50,00

9

с.Духовец

24150.45.102

ов.градина

3419/04.08.16г.

2 120

148,40

14,00

50,00

10

с.Духовец

24150.26.8

нива

3407/04.08.16г.

4 697

328,79

32,00

50,00

11

с.Духовец

24150.26.3

нива

3405/04.08.16г.

1 726

120,82

12,00

50,00

12

с.Духовец

24150.13.34

нива

3402/04.08.16г.

4 550

318,50

31,00

50,00

13

с.Духовец

24150.10.11

нива

3439/04.08.16г.

1 422

99,54

9,00

50,00

14

с.Духовец

24150.10.10

нива

3438/04.08.16г.

3 046

213,22

21,00

50,00

15

с.Духовец

24150.10.6

нива

3437/04.08.16г.

5 933

415,31

41,00

50,00

16

с.Духовец

24150.10.4

нива

3436/04.08.16г.

1 175

82,25

8,00

50,00

17

с.Духовец

24150.10.3

нива

3435/04.08.16г.

2 513

175,91

17,00

50,00

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  05.06.2023 год.(понеделник).

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 30.05.2023г. (вторник) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 06.06.2023г. (вторник) от 10,00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.06.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

 4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 05. 2023 г.