Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 на ОбС Исперих, в изпълнение на Решение № 451 по Протокол № 55 от 26.01.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 351/05.05.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на :

1. Помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1.3, находящ се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 с предназначение магазин за хранителни стоки и площ 42,00 кв.м.

2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга в размер на 84,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  05.06.2023 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 30.05.2023г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.06.2023г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.06.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 05. 2023 г.