Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 365/10.05.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с. Бърдоква

07452.20.29

нива

7102/14.02.22г.

10 620

743,40

7,00

50,00

2

с. Бърдоква

07452.20.50

нива

7104/14.02.22г.

790

55,30

5,00

50,00

3

с. Бърдоква

07452.14.94

нива

7107/14.02.22г.

1513

106,00

10,00

50,00

4

с. Бърдоква

07452.7.77

нива

7105/14.02.22г.

3712

260,00

26,00

50,00

5

с.Ст.селище

69047.2.154

Нива

2181/10.03.17г.

11234

786,40

78,00

50,00

6

с.Ст.селище

69047.2.152

Нива

5077/13.02.12г.

8001

560,00

56,00

50,00

7

с.Ст.селище

69047.1.121

Нива

2173/10.03.17г.

1001

70,00

7,00

50,00

8

с.Ст.селище

69047.4.11

Нива

2187/10.03.17г.

3255

228,00

22,00

50,00

9

с.Ст.селище

69047.2.150

Нива

5076/13.02.12г.

8727

611,00

61,00

50,00

10

с.Къпиновци

40899.11.2

Нива

2255/17.02.17г.

1997

140,00

14,00

50,00

11

с.Къпиновци

40899.11.94

Нива

2250/17.02.17г.

2101

147,00

14,00

50,00

12

с.Къпиновци

40899.11.95

Нива

2251/17.02.17г.

2545

178,00

17,00

50,00

13

с.Къпиновци

40899.10.41

Нива

2252/17.02.17г.

782

54,70

5,00

50,00

14

с.Къпиновци

40899.10.40

Нива

2253/17.02.17г.

723

50,60

5,00

50,00

15

с.Къпиновци

40899.10.192

Нива

2254/17.02.17г.

1711

120,00

12,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  05.06.2023 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 30.05.2023г. (вторник) от 15,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 06.06.2023г. (вторник) от 15,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.05.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 05.06.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 05. 2023 г.