Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и заповед № 369/12.05.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Йонково

34103.20.483

нива

4307/07.09.17г.

3 186

223,00

22,00

50,00

2

с.Йонково

34103.20.482

нива

2728/07.09.17г.

1 716

120,00

12,00

50,00

3

с.Йонково

34103.20.477

нива

2726/07.09.17г.

5 817

407,20

40,00

50,00

4

с.Йонково

34103.20.469

нива

2721/07.09.17г.

1 857

130,00

13,00

50,00

5

с.Йонково

34103.20.467

нива

2720/07.09.17г.

2 796

196,00

19,00

50,00

6

с.Йонково

34103.20.470

нива

2722/07.09.17г.

2 565

179,60

17,00

50,00

7

с.Йонково

34103.41.868

нива

5740/16.06.14г.

2 081

145,70

14,00

50,00

8

с.Йонково

34103.38.789

нива

5846/07.04.15г.

3 840

269,00

26,00

50,00

9

с.Йонково

34103.22.161

нива

2544/15.09.17г.

3 001

210,00

21,00

50,00

10

с.Йонково

34103.20.445

нива

2560/15.09.17г.

1 747

122,30

12,00

50,00

11

с.Йонково

34103.20.443

нива

2558/15.09.17г.

5 129

359,00

35,00

50,00

12

с.Йонково

34103.20.440

нива

2556/15.09.17г.

1 836

128,50

12,00

50,00

13

с.Йонково

34103.20.439

нива

2555/15.09.17г.

2 049

143,40

14,00

50,00

14

с.Йонково

34103.20.438

нива

2554/15.09.17г.

970

68,00

6,00

50,00

15

с.Йонково

34103.20.432

нива

2552/15.09.17г.

1 021

71,50

7,00

50,00

16

с.Йонково

34103.36.594

нива

2683/04.09.17г.

635

44,50

4,00

50,00

17

с.Йонково

34103.37.598

нива

2687/04.09.17г.

6 056

423,90

42,00

50,00

18

с.Йонково

34103.28.122

нива

2631/28.07.17г.

2 546

178,20

17,00

50,00

19

с.Йонково

34103.28.1

нива

2623/28.07.17г.

3 567

250,00

25,00

50,00

20

с.Йонково

34103.13.56

нива

2606/24.07.17г.

7 296

510,70

51,00

50,00

21

с.Йонково

34103.13.1

нива

2604/24.07.17г.

4 923

344,60

34,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 01.06.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  08.06.2023 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 02.06.2023г. (петък) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.06.2023г. (петък) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.06.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 05. 2023 г.