Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Преслав Цветанов Висков
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме предложение за: Разработване на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-361, кв. 183, по плана на гр. Исперих - ЦГЧ, с цел промяна предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Търговски обект, комплекс".

Местоположение: гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. "Ахинора" № 6.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 05. 2023 г.