Обява за изготвяне на инвестиционен проект

ОБЯВА

РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ
гр. София

БЕРГЕН ИСМЕТ САЛИ
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр.25/2003год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект "Едноетажна двуфамилна жилищна сграда и гараж за два автомобила" в гр. Исперих, кв. 109, УПИ V-894.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 05. 2023 г.