Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение №  494 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год.  на ОбС Исперих и Заповед №396/18.05.2023г. на кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  следните недвижими имоти:

1.Павилион №3 на Общински пазар –Исперих, находящ се в сграда № 32874.502.388.1 с адрес гр.Исперих, ул. „Хан Аспарух“ по кадастралната карта на града с предназначение  на обекта „Магазин за промишлени стоки“ с АОС № 6655/10.04.2018г. при следните условия:

1.1. Площ на павилиона  – 23,50 кв.м.

1.2. Начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,00 лева без ДДС. 

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

 

2.Павилион №6 на Общински пазар –Исперих, находящ се в сграда № 32874.502.388.1 с адрес гр.Исперих, ул. „Хан Аспарух“ по кадастралната карта на града с предназначение на обекта „Фризьорски салон“ с АОС № 6655/10.04.2018г. при следните условия:

2.1. Площ на павилиона  – 23,50  кв.м.

2.2. Начална месечна наемна тръжна цена в размер на 235,00 лева без ДДС. 

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2023г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.06.2023г. (петък) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

                                                          

                                                                                   ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 05. 2023 г.