Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 497  по Протокол  № 59 от 27.04.2023г. на ОбС  Исперих и Заповед №399/18.05.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на:  

1.1.Поземлен имот  № 07452.501.150 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 589 кв.м с местонахождение на имота с.Бърдоква, ул. «Мургаш » №4, община Исперих. При  съседи: имоти с № 07452.501.157; № 07452.501.156; № 07452.501.151; № 07452.501.202 и №07452.501.149, съгласно АЧОС № 6002 от 08.02.2016г.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 249,00 лева без ДДС.  

1. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 430,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год. (четвъртък).

2.1.Поземлен имот № 56945.501.60 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1328 кв.м с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Китка » №3, община Исперих. При  съседи: имоти с № 56945.501.741; № 56945.501.232; № 56945.501.231 и №56945.501.731, съгласно АЧОС № 4476 от 20.11.2009г.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 4 968,00 лева без ДДС.  

2. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 200,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 500,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

3.1. Поземлен имот  №56232.501.130 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 436 кв.м с местонахождение на имота с.Печеница, ул. «Бузлуджа », община Исперих, при  съседи: имоти с № 56232.501.129; № 56232.501.77; № 56232.501.68 и №56232.501.139, съгласно АЧОС № 6521 от 29.09.2017г.  

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 297,00 лева без ДДС.  

3. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 65,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 130,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

4.1. Поземлен имот  №72578.501.437 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 2 560 кв.м. с местонахождение на имота с.Тодорово, ул. «Мургаш », община Исперих. При  съседи: имоти с № 72578.501.438; № 72578.501.144; № 72578.501.436;  № 72578.501.434 и  №72578.501.145, съгласно АЧОС № 6869 от 06.03.2020год.  

4.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 7 733,00 лева без ДДС.  

4. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 390,00 лева.

4.4. Депозит за участие в търга  в размер на 800,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

     

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2023г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.06.2023г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 05. 2023 г.