Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения  № 500  по Протокол  № 59 от 27.04.2023г. на ОбС  Исперих и Заповед №400/18.05.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на:  

1.1. Застроен поземлен имот № 34103.501.173 с начин на трайно ползване   ниско застрояване с площ 3 158 кв.м, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда с №34103.501.173.1 със застроена площ 189 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда  с местонахождение на имота с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ №54, община Исперих. При съседи на имота: имоти с №, №34103.501.1142; 34103.501.172; 34103.501.171; 34103.501.2009; 34103.501.1077 и 34103.501.1078, съгласно АЧОС № 7249 от 05.01.2023год.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 24 936,00 лева без ДДС.  

1. 3. Стъпка за наддаване в размер на 250,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 2500,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ"АД; IBAN: BG24RZBB91553300192907;  BIC: RZBBBGSF.За повторен търг до 15.00 часа на  22.06.2023 год.(четвъртък).

  

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2023г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 23.06.2023г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" АД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2023 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 22.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 05. 2023 г.