Обява за наличие на намерение

ОБЯВА
от БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ - Кмет на община Исперих
и НЕДЕЛИНА АНДРЕЕВА БОРИСОВА - Управител на "АН-ДИ 1003" ЕООД- гр. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно: "Заведение за тестени закуски, бургери и дюнер с продажба на място" (Промяна предназначение на Магазин за риба и рибни продукти).

Местоположение: гр. Исперих, УПИ I-388, кв. 193.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 05. 2023 г.