Заповед за одобряване на изработен ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 438 от 29.05.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-200 от 22.02.2023 г. , с искане за изменение на ПУП-ПРЗ [план за регулация и застрояване/ на имоти с пл. № 2883 и пл. №895 в квартал 83, ПИ № 50512.502.883 и ПИ № 50512.502.895/, с. малко Йонково, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 23.02.2023 г. , че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 62а, ал. 4 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № 174/24.02.2023 г. на кмета на общината за допускане на изменението на ПУП-ПРЗ, е изготвен проект на ПУП-ПРЗ [план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 2, т. 6 от 30.03.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване на изработения ПУП-ПРЗ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.1З6, ал. 1 от ЗУТ .

ОДОБРЯВАМ:

Изработения:
-  ПУП — ПР /план за регулация/, като имоти с пл. № 883 и пл. № 895 в квартал 83, с. Малко Йонково, се образува нов УПИ, който получава нов идентифкатор УПИ III-1899 в квартал 83, /50512.502.1899/, като се промени предназначението „За ФЕЦ”, съгласно приложения проект

- ПУП — ИЗ /план за застрояване/ на УПИ III-1899 в квартал 83 по плана на с. Малко Йонково, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от УТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 05. 2023 г.