Заповед за одобряване на изработен ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 439 от 29.05.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-238 от 02.03.2023 г., с искане за разработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ №32874.40.701, местност „Черкезлик” по КККР на гр. Исперих и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 09.03.2023 г. по смисъла на чл. 134, ал. 2, т.б от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед Ne 203 от 09.03.2023 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПЗ е изготвен проект на ПУП- ПЗ (план за застрояване), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 2, т. З от 30.03.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване разработения подробният устройствен план 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ .

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП—ПЗ /план за застрояване/ на ПИ 32874.40.701, местност „Черкезлик”, гр. Исперих, като се промени начина трайно предназначение от „За друг вид застрояване“ в „За ФЕЦ”, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от УТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

 

 

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 05. 2023 г.