Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 440 от 29.05.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - кмет на Община Исперих след като разгледах заявление с вх. № УТ-629/23.05.2023 г. от Нуртен Хасанова-н-к отдел „ОС”, приложените към него документи за изработване на ПУП-ПЗ, становище на гл. архитект на Община Исперих от 25.05.2023 г., във връзка с исканото изменение, намирам, че са на лице фактическите и правни основания за допускане изменението на ПУП-ПРЗ.
На основание чл.44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, по смисъла на чл.1З4, ал. 1, т.1 и във връзка с чл.134, ал.2, т.б от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на подробен устройствен план — план за застрояване, одобрен със /Заповед / Решение № РД-18-94/14.О2.2О19 г. на ИД на АГКК, ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, в обхват: на ПИ № 32874.13.187 и ПИ № 32874.13.188, местност „Мезар къшла” по КККР на /землището на/ гр. Исперих, Община Исперих.

Разрешавам заявителя Нуртен Хасанова-н-к отдел „ОС", да възложи изработването на проекта на плана. Заданието за изработване на подробния устройствен план да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал.б от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителите. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл.26, ал.1 от Адм нистративнопроцесуалния кодекс.
Препис от заповедта да се връчи на съответнит длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 05. 2023 г.