Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

 На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед № 442/29.05.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

с.Свещари

65650.3.63

нива

6030/18.02.16г.

1358

95,00

9,00

50,00

2

с.Свещари

65650.3.66

нива

6033/18.02.16г.

2609

182,60

18,00

50,00

3

с.Свещари

65650.3.61

нива

6034/18.02.16г.

3028

212,00

21,00

50,00

4

с.Свещари

65650.3.70

нива

6035/18.02.16г.

2598

182,00

18,00

50,00

5

с.Свещари

65650.10.357

нива

6049/22.02.16г.

1345

94,00

9,00

50,00

6

с.Свещари

65650.10.345

нива

6045/22.02.16г.

4144

290,00

29,00

50,00

7

с.Свещари

65650.10.351

нива

6046/22.02.16г.

1838

128,60

12,00

50,00

8

с.Свещари

65650.10.353

нива

6047/22.02.16г.

3308

231,60

23,00

50,00

9

с.Свещари

65650.10.354

нива

6048/22.02.16г.

2929

205,00

20,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 14.06.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2023 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.06.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.06.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                      ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 05. 2023 г.