Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин

Началник отдел „Териториално и селищно устройство” при Община Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих” , Подобект: „Улица „Столетов връх“ (от ОТ 519 до ОТ 527) в гр. Исперих.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул.”Дунав” № 2 , пощенски код 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 06. 2023 г.