ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ”

Лого на Община Исперих

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих
Дата на публикуване: 11.07.2023 год.


Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс.
Дата на публикуване: 22.06.2023 год.


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ
В ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /УТИЕОСМДТ/” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

1. Обявявам конкурс за една щатна бройка на длъжността юрисконсулт в отдел “Общинска собственост” към Дирекция “Устройство на територията, инфраструктура,екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/” в Община Исперих, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията длъжностно ниво 11, наименование на длъжностно ниво - експертно ниво 7; вид правоотношение – служебно.
2. Кратко описание на длъжността: Длъжността е свързана с осъществяване на процесуално представителство на Община Исперих, изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността, защита правните интереси на Община Исперих, изготвяне и съгласуване на проекти на договори, заповеди и други актове, както и оказване на правна помощ на общинската администрация.
3.
Изисквания към кандидатите:
- минимална образователно-квалификационна степен на завършено образование: магистър, специалност
Право и придобита юридическа правоспособност;
- ранг – V младши;
- професионален опит не се изисква;
- компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и с интернет.
4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация: 780 /седемстотин и осемдесет/ лева.
5.Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 1 /едно/.
6.Начин на провеждане на конкурса:

I-ви етап – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
II-ри етап – интервю.
7.Необходими документи за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
- декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

 - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 - други документи, които според кандидата биха били свързани с изискванията за заемането на длъжността;
- автобиография.
8. Място и срок за подаване на документите:
В сградата на Община Исперих на адрес гр.Исперих, ул.
Дунав № 2, тел. 08431/2184; лице за контакт: Севим Адем Махмуд – секретар на община Исперих.
Документите могат да бъдат подадени по електронен път чрез електронна поща на адрес isperih@isperih.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят оригиналите им за сравнение.
Срок за подаване на документите: от
02.06.2023 г. (включително) до 15.06.2023 г. (включително) всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
9. Обявлението да бъде публикувано на таблото за обявления в Общинска администрация – Исперих, в специализиран сайт или портал за търсене на работа
, на официалната интернет страница на Община Исперих и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

 Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на таблото за обявления в Общинска администрация – Исперих и на официалната интернет страница на Община Исперих.

 Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 

 

инж. БЕЛГИН ШУКРИ

Кмет на община Исперих  

01. 06. 2023 г.