Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 464/01.06.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Печеница

56232.19.1

нива

3989/23.03.16г.

652

45,60

4,00

50,00

2

с.Печеница

56232.19.2

нива

3990/23.03.16г.

957

67,00

6,00

50,00

3

с.Печеница

56232.19.7

нива

4005/23.03.16г.

1145

80,00

8,00

50,00

4

с.Печеница

56232.19.8

нива

4006/23.03.16г.

1335

93,50

9,00

50,00

5

с.Печеница

56232.14.6

нива

3985/23.03.16г.

1536

107,50

10,00

50,00

6

с.Печеница

56232.24.4

нива

3981/23.03.16г.

1363

95,40

9,00

50,00

7

с.Печеница

56232.29.15

нива

4013/23.03.16г.

546

38,20

3,00

50,00

8

с.Печеница

56232.29.12

нива

4010/23.03.16г.

427

30,00

3,00

50,00

9

с.Печеница

56232.29.11

нива

4009/23.03.16г.

334

23,40

2,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 20.06.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  29.06.2023 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.06.2023 г. (петък) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 20.06.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15:00 часа на 29.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2023 г.