Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 495 по Протокол № 59 от 27.04.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 475/02.06.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.
наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Тодорово

72578.8.18

нива

2942/30.09.16г.

5392

377,40

37,00

50,00

2

с.Тодорово

72578.4.18

нива

2940/30.09.16г.

1133

79,30

7,00

50,00

3

с.Тодорово

72578.1.3

нива

2939/30.09.16г.

6438

450,70

45,00

50,00

4

с.Тодорово

72578.110.5

нива

2986/05.10.16г.

2163

151,40

15,00

50,00

5

с.Тодорово

72578.110.13

нива

2984/05.10.16г.

2484

174,00

17,00

50,00

6

с.Тодорово

72578.110.12

нива

2983/05.10.16г.

2174

152,20

15,00

50,00

7

с.Тодорово

72578.110.10

нива

2982/05.10.16г.

2142

150,00

15,00

50,00

8

с.Тодорово

72578.109.6

нива

2970/03.10.16г.

1643

115,00

11,00

50,00

9

с.Тодорово

72578.105.5

нива

5911/07.08.15г.

2278

159,50

15,00

50,00

10

с.Тодорово

72578.105.2

нива

5708/12.03.14г.

2717

190,20

19,00

50,00

11

с.Тодорово

72578.105.1

нива

5707/12.03.14г.

1431

100,20

10,00

50,00

12

с.Тодорово

72578.100.37

нива

2963/03.10.16г.

5020

351,40

35,00

50,00

13

с.Тодорово

72578.100.32

нива

2960/03.10.16г.

3026

211,82

21,00

50,00

14

с.Тодорово

72578.100.30

нива

2959/03.10.16г.

4352

304,64

30,00

50,00

15

с.Тодорово

72578.100.5

нива

2947/30.09.16г.

3006

210,40

21,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15:00 часа на 20.06.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15:00 часа на 29.06.2023 год. (четвъртък).

 II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 21.06.2023 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.06.2023 г. (петък) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 20.06.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15:00 часа на 29.06.2023 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2023 г.