Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 477 от 02.06.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-641/25.05.2023 г. от Мюмин Йозтюрк, приложените към тях документи за разработване на план за регулация и застрояване, становище на гл. архитект на Община Исперих от 01.06.2023 г., във връзка с исканото разработване, намирам, че са налице фактическите и правни основания за допускане изработване на плана за регулация и застрояване.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ по смисъла на чл. 124a, ал. 7 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план план за регулация и застрояване/, одобрен със /Заповед Решение/ РД-18-1ЗЗ7/25.07.2018 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих, ИД на АГКК , в обхват: на ПИ № 68552.7.58 по КККР на /землището на/ с. Средоселци, Община Исперих.

Разрешавам на заявителя Мюмин Йозтюрк да възложи за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл.135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2023 г.