Заповед за одобряване изменението на ПУП-ПЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
479 от 02.06.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-227 от 02.03.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XVIII-1723 в квартал 76, гр. Исперих /ПИ № 32874.502.1726/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 09.03.2023 г., по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 204/13.03.2023 г. на кмета на общината за допуснато изменение на ПУП-ПЗ, е изготвен проект за изменение на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 2, т. 9 от 30.03.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - план за регулация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XVIII-1723 в квартал 76, гр. Исперих /ПИ № 232874.502.1723/, като се промени предназначението от „Жилищни нужди“ в „Смесено предназначение", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2023 г.