Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "АГРОТАЙМ" ЕООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4,ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г.) и чл. 95, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2022)

Image removed.УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: „Увеличаване на мощността на съществуващ мачтов трафопост”Image removed.с местоположение: ПИ № 32874.180.8, землище гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих или в РИОСВ - Русе, ”Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 06. 2023 г.