Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 на ОбС Исперих, в изпълнение на  Решение № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед №532/15.06.2023г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач.

наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депо-зит в лв.

1

Лъвино

44358.1.47

нива

2769/23.03.17г.

1639

115,00

6,00

50,00

2

Лъвино

44358.1.49

нива

2770/23.03.17г.

3115

218,00

11,00

50,00

3

Лъвино

44358.2.140

нива

2774/23.03.17г.

4304

301,00

15,00

50,00

4

Лъвино

44358.2.151

нива

2776/23.03.17г.

1093

76,00

4,00

50,00

5

Лъвино

44358.4.349

нива

2910/08.05.12г.

2893

202,00

10,00

50,00

6

Лъвино

44358.4.119

 нива

6700/31.05.18г.

14885

1042,00

52,00

105,00

7

Лъвино

44358.3.213

нива

2899/30.03.17г.

3636

254,00

13,00

50,00

8

Лъвино

44358.3.217

нива

2903/30.03.17г.

3122

218,00

11,00

50,00

9

Лъвино

44358.7.26

нива

2921/30.03.17г.

9196

644,00

32,00

65,00

10

Лъвино

44358.20.1

нива

2752/20.03.17г.

1470

103,00

5,00

50,00

11

Лъвино

44358.10.3

нива

2748/20.03.17г.

1495

105,00

5,00

50,00

12

Лъвино

44358.10.17

нива

2749/20.03.17г.

1014

71,00

4,00

50,00

13

Лъвино

44358.21.75

нива

2755/20.03.17г.

5001

350,00

17,00

50,00

14

Лъвино

44358.26.60

нива

2758/20.03.17г.

3361

235,00

12,00

50,00

15

Лъвино

44358.30.64

нива

2764/20.03.17г.

1241

87,00

4,00

50,00

16

Лъвино

44358.28.95

нива

2762/20.03.17г.

2522

176,00

9,00

50,00

17

Лъвино

44358.21.14

нива

2754/20.03.17г.

4156

291,00

15,00

50,00

18

Лъвино

44358.6.498

нива

2919/30.03.17г.

1937

135,00

7,00

50,00

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 03.07.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  10.07.2023 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 04.07.2023г. (вторник) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 11.07.2023г. (вторник) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация за всеки имот на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:„ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 03.07.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 10.07.2023 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.    

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 06. 2023 г.