Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б, "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция "Дунавски район" и постъпило заявление с вх. № РР-02-399/14.10.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури"

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: "Карстови води в Разградската формация", с код BG1G000K1HB050.
...

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: "ТК - Агротайм - Малък Поровец" (тръбен кладенец). Дълбочина - 160 м. ...
...

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец в поземлен имот 46913.1.2, обл. Разград, общ. Исперих, с. Малък Поровец, местност "Коджа Екинлик", вид собственост - частна, вид територия - земеделска, категория - 3, НТП - изоставена орна земя, площ 4677 кв.м. ...

5. Обект на водоснабдяване: За напояване на 115 дка овощни градини в поземлени имоти ...

6. Проектни параметри на използването:
Средноденонощен дебит: 2,7 л/сек
Максимален дебит: 10 л/сек 6,5 часа в денонощието
Годишен воден обем: 85148 куб.м./годишно
Сезонен воден обем: 50600 куб.м./годишно
Период на черпене в сезона: от 01 април - 31 октомври
Минимално необходимо водно количество за дейността: 50600 куб.м./годишно
СВН = 43 м, кота СВН = 193,94 м
....

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите
...

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

инж. Румелия ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2023 г.