Забрана за изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липови дървета

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 559 от 22.06.2023 год.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл. 3 от Наредба № 2 от 20.01. 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл. 36, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 на ОбС-Исперих за осигуряване на обществения ред в населените места на Община Исперих и чл. 27, ал. 1 и чл. 37 от Наредба № 1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност в населените места

ЗАБРАНЯВАМ:

I. 1. Изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета и клони от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства и измитане на липов цвят от улиците на населените места на територията на община Исперих.

2. Нарушителите да се санкционират на основание чл. 37 от Наредба № 1 за опазване на озелените площи и декоративната растителност в населените места

II. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населените места в общината за сведение и изпълнение и да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Исперих.

Контролът по забраната в рамките на града ще се осъществява от служители в общинска администрация. В населените административни места отговорни за опазване на липовите дървета са кметовете и кметските наместници.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2023 г.