Заповед за допускане изработването на проект за ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 558 от 22.06.2023 год.

Долуподписаният инж. Белгин Фикри Шукри - Кмет на община Исперих, след като разгледах заявления с вх. № УТ-733/14.06.2023 г. от Владка Тодорова Цонева и Валентин Василев Владов, приложените към него документи за изменение на ПУП-ПР, становище на гл. архитект на Община Исперих от 15.06.2023 г. , във връзка с исканото изменение намирам, че са налице правни основания за допускане изменение на план за регулация.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ и по смисъла на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване на чл. 19, ал. 4 от ЗУТ

ДОПУСКАМ

Да се изработи проект за ПУП-ПP /подробен устройствен план - план за регулация/ в обхват на УПИ XIX-2689, УПИ II-377 и УПИ ХХ-2690 в квартал 184, одобрен със /Заповед Решение/ № 25/29.01.2001 г. на ОбС Исперих, Кмета на Община Исперих по плана на гр. Исперих, община Исперих. /ПИ № 32874.502.2689, № 32874.502.377 и № 32874.502.2690/.

Разрешавам заявителите Владка Тодорова Цонева и Валентин Василев Владов да възложат за своя сметка изработването на проекта за план.

Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТImage removed..

Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТImage removed..

Възложителят да внесе проекта за подробен устройствен план в Община Исперих за процедиране по реда на ЗУТ в шестмесечен срок от датата, на която му е съобщена настоящата заповед. В случай, че този срок не бъде спазен, всички възникнали със заповедта права, задължения и ограничения за заявителя и за трети лица се прекратяват.

Заповедта да се съобщи на заявителя. Съобщение за нейното издаване да бъде поставено на таблото за обяви в сградата на общината и да бъде публикувано на интернет страницата на Общината в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ   / п / 
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2023 г.