Допуснати кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел АО и ГРАО

Лого на Община Исперих

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс

за длъжността "Юрисконсулт" в административно звено: отдел "Административно обслужване и ГРАО" към Дирекция "Административно-информационно обслужване и обществени поръчки" в Община Исперих:

Допуснати:

1. Памела Венциславова Мичева

Недопуснати: НЯМА

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 10.07.2023 год. от 08:30 ч. в Заседателната зала в сграда на Общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще бъде проведено на 10.07.2023 год. от 13:30 ч. в Заседателната зала в сграда на Общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.

Севим АДЕМ:   / п /
Председател на комисия за провеждане на конкурс
Дата на обявяване: 22.06.2023 год.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2023 г.