Допуснати кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост"

Лого на Община Исперих

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Юрисконсулт"

в административно звено: отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих

Допуснати:

1. Гюнай Невзат Сали;
2. Йозлем Вежди Сюлейман;
3. Димитър Николов Вълчев.

Недопуснати: НЯМА

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 10.07.2023 год. от 10:30 ч. в Заседателната зала в сграда на Общинска администрация - Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2.
Забележка: Тестът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще бъде проведено на същия ден и на същото място от 15:30 ч.

Нуртен ХАСАНОВА:   / п /
Председател на комисия за провеждане на конкурс
Дата на обявяване: 22.06.2023 год.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2023 г.