Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС -Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023год.  на ОбС Исперих и Заповед №565/23.06.2023год. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач. наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

Як.Груево

87285.10.41

нива

2869/06.03.17г.

3634

254,00

13,00

50,00

2

Як.Груево

87285.10.43

нива

2870/06.03.17г.

4811

337,00

17,00

50,00

3

Як.Груево

87285.5.13

нива

2855/06.03.17г.

3296

231,00

12,00

50,00

4

Як.Груево

87285.5.14

нива

2856/06.03.17г.

7362

515,00

26,00

55,00

5

Як.Груево

87285.5.24

нива

2857/06.03.17г.

790

55,00

3,00

50,00

6

Як.Груево

87285.5.26

нива

2859/06.03.17г.

2495

175,00

9,00

50,00

7

Як.Груево

87285.10.40

нива

2868/06.03.17г.

8329

583,00

29,00

60,00

8

Як.Груево

87285.10.45

нива

2871/06.03.17г.

4018

281,00

14,00

50,00

9

Як.Груево

87285.10.46

нива

2872/06.03.17г.

847

59,00

3,00

50,00

10

Як.Груево

87285.10.47

нива

2873/06.03.17г.

3461

242,00

12,00

50,00

11

Як.Груево

87285.10.48

нива

2874/06.03.17г.

1459

102,00

5,00

50,00

12

Як.Груево

87285.10.49

нива

2875/06.03.17г.

1398

98,00

5,00

50,00

13

Як.Груево

87285.10.51

нива

2876/06.03.17г.

12943

906,00

45,00

100,00

14

Як.Груево

87285.10.52

нива

2877/06.03.17г.

546

38,00

2,00

50,00

15

Як.Груево

87285.5.2

нива

5986/20.01.16г.

2556

179,00

9,00

50,00

16

Як.Груево

87285.17.131

нива

2888/06.03.17г.

3347

234,00

12,00

50,00

17

Як.Груево

87285.17.133

нива

2890/06.03.17г.

2823

198,00

10,00

50,00

18

Як.Груево

87285.17.137

нива

2892/06.03.17г.

3113

218,00

11,00

50,00

19

Як.Груево

87285.17.144

нива

2894/06.03.17г.

684

48,00

2,00

50,00

20

Як.Груево

87285.17.145

нива

2895/06.03.17г.

1417

99,00

5,00

50,00

21

Як.Груево

87285.5.36

нива

5987/20.01.16г.

2133

149,00

5,00

50,00

22

Як.Груево

87285.5.39

нива

7126/22.02.22г.

716

50,00

3,00

50,00

23

Як.Груево

87285.5.27

нива

2860/06.03.17г.

1010

71,00

4,00

50,00

24

Як.Груево

87285.6.8

нива

2867/06.03.17г.

2644

185,00

9,00

50,00

25

Як.Груево

87285.5.28

нива

2861/06.03.17г.

1044

73,00

4,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 05.07.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  12.07.2023 год.(сряда).

 

 II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 06.07.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 13.07.2023г. (четвъртък) от 10,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация за всеки имот на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 05.07.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 12.07.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                           ОБЩИНА ИСПЕРИХ

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 06. 2023 г.