Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.72, т.1  и чл. 73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 482 от 30.03.2023г. на Общински съвет Исперих и Заповед №554 от 22.06.2023г. но кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1  година на  следните земеделски земи :

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач. наемна      цена/лв

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Драгомъж

24921.16.54

нива

2813/07.06.17г.

2 913

204,00

20,00

50,00

2

с.Драгомъж

24921.16.55

нива

2814/07.06.17г.

201

14,00

1,00

50,00

3

с.Драгомъж

24921.16.56

нива

2815/07.06.17г.

308

22,00

2,00

50,00

4

с.Драгомъж

24921.16.57

нива

2816/07.06.17г.

213

15,00

1,00

50,00

5

с.Драгомъж

24921.16.58

нива

2817/13.06.17г.

113

8,00

0,80

50,00

6

с.Драгомъж

24921.16.59

нива

2818/13.06.17г.

93

6,00

0,60

50,00

7

с.Драгомъж

24921.16.60

нива

2819/13.06.17г.

115

8,00

0,80

50,00

8

с.Драгомъж

24921.16.61

нива

2820/13.06.17г.

184

13,00

1,00

50,00

9

с.Драгомъж

24921.16.64

нива

2821/13.06.17г.

226

16,00

1,00

50,00

10

с.Драгомъж

24921.16.65

нива

2822/13.06.17г.

292

20,00

2,00

50,00

11

с.Драгомъж

24921.16.66

нива

2823/13.06.17г.

276

19,00

1,00

50,00

12

с.Драгомъж

24921.16.67

нива

2824/13.06.17г.

259

18,00

1,00

50,00

13

с.Драгомъж

24921.16.68

нива

2825/13.06.17г.

127

9,00

0,90

50,00

14

с.Драгомъж

24921.16.69

нива

2826/13.06.17г.

312

22,00

2,00

50,00

15

с.Драгомъж

24921.16.70

нива

2827/13.06.17г.

183

13,00

1,00

50,00

16

с.Драгомъж

24921.16.71

нива

2828/13.06.17г.

178

12,00

1,00

50,00

17

с.Драгомъж

24921.16.72

нива

2829/13.06.17г.

323

23,00

2,00

50,00

18

с.Драгомъж

24921.16.78

нива

2831/16.06.17г.

1789

125,00

12,00

50,00

19

с.Драгомъж

24921.16.79

нива

2832/16.06.17г.

477

33,00

3,00

50,00

20

с.Драгомъж

24921.16.80

нива

2833/16.06.17г.

1277

89,00

8,00

50,00

21

с.Драгомъж

24921.16.81

нива

2834/16.06.17г.

1820

127,00

12,00

50,00

22

с.Йонково

34103.28.106

нива

5746/16.06.14г.

768

54,00

5,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 05.07.2023 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  12.07.2023 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 06.07.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 13.07.2023г. (четвъртък) от 14,00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация за всеки имот на стойност 20.00 лева без ДДС която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:„ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 05.07.2023 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 12.07.2023 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                                                              ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 06. 2023 г.