Обява за наличие на инвестиционно предложение

О Б Я ВА
От Семра Ниязи Медесир
с постоянен адрес: гр.Исперих, ЖК "В.Априлов" № 7, вх. А, ет. I, ап. № 1

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с местонахождение с. М. Поровец, кв. 10, УПИ III-231

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
26. 06. 2023 г.