Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 на ОбС - Исперих, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 506 по Протокол № 61 от 31.05.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 580/27.06.2023 г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи:

Землище

№ на имота

НТП

№ на АОС

Площ в кв.м

Нач. наемна      цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

Исперих

32874.9.38

нива

6693/18.05.18г.

1037

73,00

4,00

50,00

2

Исперих

32874.9.37

Лозе

6692/18.05.18г.

1004

70,00

4,00

50,00

3

Исперих

32874.9.36

Лозе

6691/18.05.18г.

737

52,00

3,00

50,00

4

Исперих

32874.9.35

нива

6690/18.05.18г.

375

26,00

2,00

50,00

5

Исперих

32874.9.33

лозе

6688/18.05.18г.

858

60,00

3,00

50,00

6

Исперих

32874.9.32

лозе

6687/18.05.18г.

569

40,00

2,00

50,00

7

Исперих

32874.9.31

нива

6686/18.05.18г.

434

30,00

2,00

50,00

8

Исперих

32874.9.30

нива

6685/18.05.18г.

1039

73,00

4,00

50,00

9

Исперих

32874.9.29

 нива

6684/26.04.18г.

538

38,00

2,00

50,00

10

Исперих

32874.9.27

 нива

6682/26.04.18г.

587

41,00

2,00

50,00

11

Исперих

32874.9.26

лозе

6681/26.04.18г.

532

37,00

2,00

50,00

12

Исперих

32874.9.25

лозе

6680/26.04.18г.

1065

74,00

4,00

50,00

13

Исперих

32874.9.24

нива

6679/26.04.18г.

1000

70,00

4,00

50,00

14

Исперих

32874.9.23

Нива

6678/26.04.18г.

2271

159,00

8,00

50,00

15

Исперих

32874.9.22

Лозе

6677/26.04.18г.

510

36,00

2,00

50,00

16

Исперих

32874.9.21

лозе

6676/26.04.18г.

563

39,00

2,00

50,00

17

Исперих

32874.9.20

лозе

6675/26.04.18г.

500

35,00

2,00

50,00

18

Исперих

32874.9.19

нива

6674/25.04.18г.

1773

124,00

6,00

50,00

19

Исперих

32874.9.18

нива

6673/25.04.18г.

1905

133,00

7,00

50,00

20

Исперих

32874.9.28

лозе

6683/26.04.18г.

574

40,00

2,00

50,00

21

Исперих

32874.9.34

нива

6689/18.05.18г.

403

28,00

2,00

50,00

22

Исперих

32874.33.1043

нива

6695/18.05.18г.

2074

145,00

7,00

50,00

 

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 11.07.2023 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  18.07.2023 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 12.07.2023 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.07.2023 г. (сряда) от 14:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка: „ОББ" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00,    всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.07.2023 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 18.07.2023 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 06. 2023 г.