Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

"ИНВЕСТБАНК" АД, гр. София уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изработване на инвестиционен проект за Преустройство на склад с ид. № 32874.201.216.21 в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ, с местонахождение гр. Исперих, общ. Исперих, ПИ с ид. № 32874.201.216 по КК и КР на гр. Исперих

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Настоящото предложение е за разработване на проект във връзка с инвестиционните намерения за извършването на преустройство и смяна на предназначението на съществуваща складова сграда в цех за пелети. Сградата е съществуваща в имот, собственост на Възложителя, отреден за "Производствени и складови дейности" ...

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;
Ще се изпълни промяна предназначението на склад в цех за производство на пелети.
...

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие  на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: ---

4. Местоположение: гр. Исперих, общ. Исперих, ПИ с ид. № 32874.201.216 по КК и КР на гр. Исперих.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: По време на строителството - вода, пясък. По време на експлоатацията - само вода.
...

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Няма такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители
При експлоатацията на обекта не се отделят вредни вещества, включени в Наредба № 13/30.12.2003 г., които да са над ПДК.
...

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Отпадъци - ...

9. Отпадъчни води:
КАНАЛИЗАЦИЯ: Битови отпадни води от обекта няма.
...

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: Няма такива.

...

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 07. 2023 г.