Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на  Решение № 505 по Протокол № 61 от 31.05.2023 год. на ОбС Исперих и Заповед № 591/03.07.2023 г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6  години на :

1. Самостоятелно помещение с площ 20,00 кв.м и 76,36/136,36 идеални части от приземен етаж от масивна двуетажна сграда № 34103.501.166.1, находяща се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 46 с АОС № 6794/07.03.2019 г. с обща площ на помещенията - 96,36 кв.м.    

2. Предназначение на обекта – ателие за извършване на точиларски услуги и офис.

3. В търга могат за участват юридически лица с предмет на дейност – производство на метални изделия /машинно и ръчно заточване на прободни и режещи машинни елементи и др./

4. Начална месечна наемна тръжна цена в размер на 193,00 лева.

5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 19,00 лева.

6. Депозит за участие в търга в размер на 200,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  24.07.2023 год. (понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.07.2023 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала на Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.07.2023г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 24.07.2023 год. (понеделник) от деловодството на Община Исперих.   

4. Оглед на  помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 07. 2023 г.