Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение  № 508  по Протокол № 61 от 31.05.2023 г. на ОбС Исперих и Заповед № 591/03.07.2023 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот № 03472.40.253 с начин на трайно ползване ниско застрояване и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 1 114 кв.м. по кадастралната карта на с. Белинци с местонахождение на имота с. Белинци, ул. "Дунав" № 38, община Исперих при съседи: имоти с № 03472.40.254; № 03472.40.255; № 03472.40.226; № 03472.40.228 и № 03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016 г. 

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 173,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 160,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 350,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF. За повторен търг до 15.00 часа на  24.07.2023 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.07.2023 г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.07.2023 г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на Община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„ОББ"АД  IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.07.2023 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 24.07.2023 год. (понеделник).  

4. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 07. 2023 г.