Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 597 от 04.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-186/20.02.2023 год. с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ II-52, УПИ IV-54, УПИ V-58, УПИ VI-57 и УПИ VII-56 в квартал 8 по плана на с. Китанчево, /ПИ № 37010.90.52, ПИ № 37010.90.54, ПИ № 37010.90.58, ПИ № 37010.90.57 и ПИ № 37010.90.56/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 23.02.2023 г. на основание чл. 131, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед на Кмета на Общината № 175/24.02.2023 г. за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 4 от 22.06.2023 год.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - ПР.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ

Изменението на ПУП-ПР / план за регулация/ за УПИ II-52, УПИ IV-54, УПИ V-58, УПИ VI-57 и УПИ VII-56 в квартал 8 по плана на с. Китанчево, /ПИ № 37010.90.52, ПИ № 37010.90.54, ПИ № 37010.90.58, ПИ № 37010.90.57 и ПИ № 37010.90.56/, като след геодезическото заснемане се коригират вътрешните дворищни регулационни граници помежду им и се обособят пет нови УПИ, при запазване на идентификаторите на УПИ, а също така се запазва и отреждането на новите УПИ "За нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до  Административен съд гр. Разград  по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2023 г.