Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 598 от 04.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-151/09.02.2023 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /[план за регулация/ на УПИ V-187 „Защитна зеленина” в квартал 12, /ПИ № 46913.120.187/ с. Малък Поровец и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 16.02.2023 г. на основание чл.134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, при спазване условията на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 160/20.02.2023 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 3 от 22.06.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ , във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на ПУП - ПР /план за регулация/ на УПИ V-187 „Защитна зеленина” в квартал 12, /ПИ №246913.120.187/ с. Малък Поровец, като се образуват два нови УПИ с идентификатори УПИ VI-760 и УПИ VII-761, предвидени за „Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2023 г.