Заповед за одобряване изработването на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 600 от 04.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-438 от 13.04.2023 г., с искане за изработване на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на ПИ № 56232.16.11 и ПИ № 56232.16.64, местност „Моржа”, в землището на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 20.04.2023 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Заповед № 325 от 26.04.2023 г. на кмета на община Исперих за допускане на изработване е изготвен проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на ПИ № 56232.19.11 и ПИ № 56232.16.64 в землището на с. Печеница, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 1 от 22.06.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробния устройствен план .

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изработения:

- ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 56232.16.11 и ПИ № 56232.16.64, местност „Моржа”, в землището на с. Печеница, като се създава нов квартал 23 и два нови УПИ, които получават нови идентификатори УПИ I-11 и УПИ II-64, предвидени „За друг вид производствен, складов обект", съгласно приложения проект;

- ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ I-11 и УПИ II-64 в квартал 23, в землището на с. Печеница, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 07. 2023 г.