Заповед за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 599 от 04.07.2023 год.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УT-803/19.07.2022 г. с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за УПИ XI-308, "За училище" и УПИ XII в квартал 33 по действащия план на с. Лъвино /ПИ № 44358.502.308 по кадастрална карта/, становище на Гл. архитект на Общината от 21.07.2022 г.. на основание чл. 134, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ при спазване на чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и заповед за допуснато изменение № 782/04.11.2022 г. на кмета на Общината е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 3, т. 2 от 22.06.2023 г.

Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване частичното изменение на ПУП-ПРЗ.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на:

  1. ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XI-308, "За училище" и УПИ XII в квартал 33 по действащия план на с. Лъвино /ПИ № 44358.502.308, като се обособи нов УПИ с идентификатор УПИ XIII-308, който се отрежда за „Обект, комплекс за социални услуги“, съгласно приложения проект.
  2. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ XIII-308 в квартал 33, с. Лъвино, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 07. 2023 г.